ALGEMENE VOORWAARDEN

Huisgeluk (eenmanszaak)
Wipstrikkerallee 95
8023 DW Zwolle
KVK: 50995308
BTW nummer: NL001424079B69
Telefoonnummer: 06 5197 1823
jenny@huisgeluk.com

1. TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle juridische verhoudingen(rechtsbetrekkingen), waarbij HUISGELUK als opdrachtnemer optreedt. De voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met HUISGELUK waarbij andere partijen betrokken zijn.
1.2 Ga jij als opdrachtgever akkoord gaat met een eventuele opdracht? Dan ga je ook akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.Eventuele algemene voorwaarden van jou als opdrachtgever worden uitgesloten.
1.3 Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken, als wij dit als partijen schriftelijk met elkaar afspreken.
1.4 Als een afspraak in deze voorwaarden niet van toepassing is, omdat een afspraak nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de andere afspraken in deze algemene voorwaarden gelden.
1.5 Bestaat er onduidelijkheid over een of meerdere afspraken in deze voorwaarden of ontstaat er een situatie die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie worden uitgelegd naar de bedoeling van de wel gemaakte afspraken.

2. VOORSTEL
2.1 HUISGELUK zal bij een verzoek tot dienstverlening een vrijblijvend voorstel tot de verwachte werkzaamheden en een daarbij passend tarief per email of post aan jou als potentiële opdrachtgever toezenden.
2.2 Het voorstel is geheel vrijblijvend. Pas na akkoord én verzending van een opdrachtbevestiging door HUISGELUK wordt gestart met de werkzaamheden.
2.3 Als er geen akkoord is gegeven, maar jij als opdrachtgever er mee instemt dat HUISGELUK start met de uitvoering van de werkzaamheden, dan wordt ervan uit gegaan dat de jij de opdracht, zoals in de offerte is bepaald, hebt verstrekt.
2.4 Een voorstel is maximaal 30 dagen geldig, tenzij anders schriftelijk met elkaar afgesproken. Het gedane voorstel geldt niet automatisch voor nieuwe opdrachten.
2.5 Voor opdrachtgevers anders dan consumenten zijn de vermelde prijzen exclusief 21% BTW. Ben jij een consument, dan zijn de genoemde prijzen inclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege. Eventuele reis-,verblijf- en verzendkosten zullen apart in het voorstel worden vermeld.
2.6 HUISGELUK kan niet aan haar voorstel worden gehouden als jij als opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het voorstel, dan wel een gedeelte daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.7 HUISGELUK is niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een gedeelte van de opgegeven prijs.
2.8 HUISGELUK is niet gebonden aan door jou voorgestelde wijzigingen op het originele voorstel. Dit is alleen mogelijk met schriftelijk akkoord van HUISGELUK.

3. HERROEPINGSRECHT CONSUMENT
3.1 Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft iedere consument in beginsel, bij een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte een zogenaamd herroepingsrecht.
3.2 Dit recht geeft de consument als opdrachtgever de mogelijkheid om de gegeven opdracht binnen 14 dagen na de dag van het sluiten van de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden.
3.3 Je kan dit doen door een ondubbelzinnige verklaring te doen aan HUISGELUK bijvoorbeeld door een email te sturen naar jenny@huisgeluk.nl. Je kunt hiervoor ook het modelformulier gebruiken. Je ontvangt een ontvangstbevestiging.
3.4 Als je als consument gebruik hebt gemaakt van het herroepingsrecht, dan stort HUISGELUK uiterlijk veertien kalenderdagen na het herroepen van de overeenkomst het betaalde bedrag terug.
3.5 Als is overeengekomen de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u HUISGELUK ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.
3.6 Het herroepingsrecht geldt niet wanneer u als consument instemt met het volledig leveren van de dienstverlening binnen de bedenktijd en daarbij ook expliciet afstand doet van het herroepingsrecht.

4. UITVOERING VAN DE OPDRACHT
4.1 HUISGELUK voert de opdracht met goede zorg uit. HUISGELUK heeft een inspanningsverplichting.
4.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht.
4.3 Mocht er sprake zijn van werkzaamheden op locatie, dan zal jij als opdrachtgever zorgen voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. In beginsel ben jij als opdrachtgever verantwoordelijk voor daarbij behorende kosten, tenzij dit schriftelijk anders wordt afgesproken.
4.4 Voor de uitvoering van de werkzaamheden baseert HUISGELUK zich op de door jou verstrekte informatie en gegevens. Het is dan ook belangrijk om HUISGELUK direct op de hoogte te stellen van nieuwe of gewijzigde informatie. In geval er informatie ontbreekt, onjuist of onvolledig is waardoor werkzaamheden niet of niet op de juiste wijze kunnen worden verricht, kan HUISGELUK daarvoor niet verantwoordelijk worden gehouden.
4.5 De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door HUISGELUK geschatte termijn. Als HUISGELUK verwacht dat de werkzaamheden zullen uitlopen zal HUISGELUK de gevolgen van de uitloop voor de verdere planning bespreken. De geschatte termijn kan niet als een deadline worden aangemerkt.
4.6 Als HUISGELUK informatie, gegevens of instructies nodig heeft van jou als opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden, beginnen de werkzaamheden en de geschatte termijn voor de uitvoering van deze werkzaamheden pas nadat jij deze aan HUISGELUK hebt verstrekt.
4.7 Jij zal als opdrachtgever eventueel opgeleverde stukken, waaronder maar niet alleen, een advies, interieurplan of ontwerp, binnen 14 dagen na ontvangst beoordelen en controleren op juistheid. Je dient eventuele opmerkingen binnen deze 14 dagen schriftelijk te laten weten aan HUISGELUK. Na kennisname en bespreking van de opmerkingen zal HUISGELUK waar nodig zo goed mogelijk uitvoering geven aan een onderling vastgestelde oplossing.
4.8 Tegenvallende resultaten (je kunt hierbij denken aan: iets niet mooi vinden) kunnen geen reden zijn voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbindingen. Afwijkingen van geringe betekenis kunnen hiervoor ook geen reden zijn.
4.9 Afwijkingen van geringe betekenis zijn in ieder geval afwijkingen die geen of in ondergeschikte c.q. beperkte mate invloed hebben op de gebruikswaarde van een advies of opgeleverde stukken.
4.10 Als de werkzaamheden in fasen wordt uitgevoerd dan kan HUISGELUK de werkzaamheden uitstellen totdat de werkzaamheden zijn beoordeeld en gecontroleerd op juistheid.

5. DERDEN
5.1 HUISGELUK mag andere partijen inschakelen voor de uitvoering van de opdracht.
5.2 In overleg met jou als opdrachtgever wordt bepaald of de opdracht alleen wordt gegeven en aanvaard door HUISGELUK of dat jij een opdracht rechtstreeks verstrekt aan een derde partij.
5.3 Wordt door HUISGELUK een derde partij ingeschakeld dan is HUISGELUK tegenover jou als niet consument zijnde, niet aansprakelijk voor fouten van derden die worden ingeschakeld voor de uitvoering van een opdracht. Zij wijkt daarmee in ieder geval af van 6:76 en 6:171 BW en eventuele andere bepalingen hieromtrent.
5.4 Er kan worden afgesproken dat HUISGELUK als gemachtigde van jou als opdrachtgever optreedt.
5.5 In de situatie waarbij de opdracht rechtstreeks door jou aan de derde partij wordt verstrekt of HUISGELUK als gemachtigde optreedt, is het inschakelen van deze derden voor rekening en risico van jou als opdrachtgever.
5.6 Jij zal als opdrachtgever altijd met HUISGELUK overleggen of het samenwerken met een of meer andere partijen, bijvoorbeeld een adviseur, noodzakelijk is voor een goede uitoefening van de werkzaamheden, voordat zij worden ingeschakeld.

6. AANPASSING VAN DE OPDRACHT
6.1 Soms is het voor een goede uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk gemaakte afspraken te wijzigen of aan te vullen. Wij zullen samen overleggen over een eventuele wijziging en/of aanvulling.
6.2 Aanpassing van de overeenkomst kan gevolgen voor bijvoorbeeld de opdracht zelf, prijs en de termijn van uitvoering hebben.
6.3 Er is in ieder geval aanleiding de inhoud van de opdracht, prijs of termijn van uitvoering aan te passen als:
– er belangrijke wijzigingen optreden in wet- en regelgeving;
– er belangrijke wijzigingen optreden in de oorspronkelijke opdracht of het programma van wensen;
– jij als opdrachtgever graag wijzigingen of varianten wil van werkzaamheden die al zijn vastgesteld, goedgekeurd of binnen een termijn van 14 dagen niet zijn beoordeeld of goedgekeurd en als vaststaand zijn aangenomen;
– extra werkzaamheden tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken te zijn en op het moment van het aangaan van de opdracht onvoorzienbaar waren.
6.4 HUISGELUK mag haar prijzen jaarlijks te indexeren. Indexeren is het aanpassen van het afgesproken bedrag aan de stijging van algemene prijzen.

7. BESTELLINGEN
7.1 Indien jij tot bestelling van geadviseerde meubels, verlichting, maatkasten, gordijnen, behang, verf of andere zaken uit het ontwerpplan van HUISGELUK wenst over te gaan, zal dit in alle gevallen aan HUISGELUK kenbaar worden gemaakt.
7.2 Bij het bestellen van zaken bij HUISGELLUK gelden de (garantie-) voorwaarden van de desbetreffende leverancier. Deze zullen door HUISGELUK vooraf kenbaar worden gemaakt. HUISGELUK verstrekt geen aanvullende garanties.
7.3 Bij HUISGELUK bestelde zaken kunnen niet retour worden gezonden, tenzij er sprake is van een ondeugdelijke levering waarbij zaken onder de geldende garantievoorwaarden omgeruild kunnen worden.
7.4 Bij HUISGELUK besteld behang en verf kan niet retour worden genomen. Het later doen bijbestellen van verf en behang kan mogelijk leiden tot (geringe) kleurverschillen. HUISGELUK is daarvoor niet aansprakelijk. 7.5 Tenzij vooraf anders tussen ons afgesproken, zullen meubels op maat of ander maatwerk, als ontworpen en opgenomen in het ontwerpplan van HUISGELUK, worden uitgevoerd door partijen waarmee HUISGELUK een samenwerking heeft.

8. UITSTELLEN (OPSCHORTING) EN STOPZETTEN (BEËINDIGING) VAN DE OVEREENKOMST
8.1 Wij als partijen kunnen altijd gezamenlijk besluiten de overeenkomst stop te zetten.
8.2 Ben jij als opdrachtgever geen consument dan kan jij, in afwijking van artikel 7:408 lid 1 BW, de opdracht voor bepaalde tijd tussentijds stopzetten als de overgebleven kosten genoemd in het geaccepteerde voorstel worden betaald.
8.3 Als jij als consument de opdracht voor bepaalde tijd tussentijds stopzet dan zal je een vergoeding moeten betalen zoals in artikel 7:406 BW is geregeld.
8.4 HUISGELUK zal deze opdracht niet tussentijds stopzetten, nu het gaat om een opdracht voor bepaalde tijd. HUISGELUK mag de opdracht wel stopzetten als er sprake is van een gewichtige reden. HUISGELUK kan de opdracht dan schriftelijk stopzetten met een opzegtermijn van 30 dagen.
8.5 Als de opdracht wordt stopgezet door HUISGELUK zal je als opdrachtgever de uitgevoerde werkzaamheden moeten betalen.
8.6 Als wij als partijen afspraken uit deze algemene voorwaarden of bestaande overeenkomst, ondanks een schriftelijke aanmaning wanneer verplicht, niet of niet volledig nakomen, dan mag de andere partij de overeenkomst, schriftelijk uitstellen of stopzetten. Dit geldt dus ook voor eventuele (aan)betalingen.
8.7 Schriftelijk aanmanen betekent in dit geval dat er een (aangetekende)brief wordt verstuurd om de andere partij nog een keer te vragen binnen een redelijke termijn de gemaakte afspraken na te komen.
8.8 HUISGELUK mag de overeenkomst stopzetten als er zich andere omstandigheden voordoen welke zodanig zijn dat nakoming van de afspraken onmogelijk is of doen laten stopzetten als ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van HUISGELUK kan worden gevergd.
8.9 In geval van liquidatie, (aanvrage van) surseance van betaling, faillissement, schuldsanering of wanneer er beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van het vermogen, mag HUISGELUK de overeenkomst schriftelijk uitstellen of stopzetten.
8.10 Als de overeenkomst wordt stopgezet, zijn de vorderingen van HUISGELUK op jou als opdrachtgever direct op te eisen.
8.11 HUISGELUK is niet aansprakelijk voor enige kosten of een schadevergoeding door uitstellen of stopzetten. Als het uitstellen of stopzetten is toe te rekenen aan jou als opdrachtgever, dan ben jij aansprakelijk voor de door HUISGELUK geleden schade.
8.12 Het opschorten van verplichtingen uit de overeenkomst of het ontbinden van een overeenkomst moet wel in verhouding staan met de geschonden afspraak en niet in strijd zijn met enig dwingend (consumenten)rechtelijke bepaling.

9. BETALING
9.1 Er vindt een betaling plaats op basis van de gemaakte prijsafspraak. Soms kan het zo zijn dat HUISGELUK 50% van het totaalbedrag bij akkoord op het voorstel in rekening brengt en 50% na afronding van de werkzaamheden.
9.2 De factuur voor bestellingen van zaken dient direct te worden voldaan bij het plaatsen van de bestelling. Bestellingen zullen pas door HUISGELUK worden uitgevoerd na ontvangst van het factuurbedrag.
9.3 Binnen twee weken na het verzenden van een factuur behoor je als opdrachtgever te betalen.
9.4 Na de betaaltermijn van 14 dagen ontvang je een betalingsherinnering. Na het verlopen van de termijn die in de betalingsherinnering staat, ben je als opdrachtgever in verzuim.
9.5 HUISGELUK mag verdere uitvoering van werkzaamheden uitstellen, als er niet wordt betaald.
9.6 Je bent als opdrachtgever vanaf het moment van in verzuim treden over het te betalen bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
9.7 Als je als opdrachtgever in verzuim bent in de (tijdige) nakoming van bestaande afspraken, dan komen alle redelijke kosten om ervoor te zorgen dat je de afspraken nakomt, zonder dat daar een rechter aan te pas komt, voor jouw rekening.
9.8 Deze kosten worden berekend op basis van de Wettelijke Staffel Buitengerechtelijk incassokosten.
9.9 Als HUISGELUK hogere kosten voor de incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan dien je de werkelijk gemaakte kosten te vergoeden. Dit geldt alleen voor jou als opdrachtgever als je geen consument bent.
9.10 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en uitvoeringskosten van een uitspraak komen voor rekening van iedere opdrachtgever. Je bent als opdrachtgever over de incassokosten ook rente verschuldigd.

10. AANSPRAKELIJKHEID, OVERMACHT EN VRIJWARING
10.1 HUISGELUK is tegenover jou als opdrachtgever aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.
10.2 HUISGELUK is in ieder geval niet aansprakelijk voor:
– ontstane schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie, waaronder tevens begrepen onjuist opgegeven maatvoering, door of namens jou verstrekt aan HUISGELUK;
– ontstane (bedrijfs-), indirecte of gevolgschade; – tegenvallende resultaten bijvoorbeeld iets niet mooi vinden;
– afwijkingen van geringe betekenis;
– het niet gebruiken van het advies, plan, ontwerp of andere stukken;
– onjuistheden die niet binnen 14 dagen na ontvangst van opgeleverde stukken kenbaar zijn gemaakt;
– schade veroorzaakt door derden die zijn ingeschakeld, met uitsluiting van 6:76 en 6:171 BW en eventuele andere bepalingen hieromtrent (niet consumenten). 10.3 HUISGELUK vraagt je als opdrachtgever eerst te overleggen met HUISGELUK voordat je haar aansprakelijk stelt.
10.4 HUISGELUK mag de geleden schade, voor zover mogelijk altijd, ongedaan te maken door bijvoorbeeld fouten waarvoor zij aansprakelijk zou zijn voor eigen rekening te herstellen, beperken of op te heffen.
10.5 Als HUISGELUK aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en maximaal eenmaal de factuurwaarde van het aantal uren die in rekening zijn gebracht voor de specifieke werkzaamheden waar de aansprakelijkheid op ziet.
10.6 Voor opdrachtgevers, niet zijnde consument, gelden de bedragen exclusief BTW.
10.7 De aansprakelijkheid van HUISGELUK is beperkt, als en voor zover sprake is van verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag.
10.8 Jij als opdrachtgever, niet consument zijnde, vrijwaart HUISGELUK in en buiten rechte tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van HUISGELUK. Buiten rechte betekent een situatie waarbij HUISGELUK aansprakelijk wordt gesteld door een derde partij, zonder dat er een rechter aan te pas komt. Als HUISGELUK door een derde partij wordt aangesproken, dan behoor jij als opdrachtgever HUISGELUK bij te staan en alle acties te ondernemen welke van jou mogen worden verwacht.
10.9 Een tekortkoming kan niet aan HUISGELUK of jou als opdrachtgever worden toegerekend, als de tekortkoming niet te wijten is aan schuld en niet door middel van wetgeving, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor HUISGELUK of jouw rekening komt. In dit geval zijn wij als partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
10.10 Mocht de overmacht situatie langer dan drie maanden duren dan mogen wij als partijen de overeenkomst schriftelijk stopzetten. Voor de consument blijft het wettelijke ontbindingsrecht gelden. Als er sprake is van overmacht dan ontvangen partijen geen schadevergoeding. Als de overmacht tijdelijk is dan mogen jij en HUISGELUK de verplichting uitstellen tot zolang de situatie duurt.
10.11 De genoemde beperkingen gelden voor zowel contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid in verband hiermee.
10.12 De in dit artikel uiteengezette artikelen omtrent aansprakelijkheid, overmacht en vrijwaring zijn niet van toepassing voor zover dit in strijd is met toepasselijk dwingend (consumenten)recht of voor zover de schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van HUISGELUK.

11. TERMIJNEN
11.1 Elke aansprakelijkheid van HUISGELUK vervalt in elk geval na verloop van twee jaren vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd.
11.2 Elke bevoegdheid van de opdrachtgever zich op een aansprakelijkheid van HUISGELUK te beroepen, vervalt indien de opdrachtgever niet binnen bekwame tijd nadat zij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, uitdrukkelijk schriftelijk en met redenen omkleed bij HUISGELUK ter zake heeft geprotesteerd.
11.3 Ieder vorderingsrecht vervalt en rechtsvordering vervalt en is niet ontvankelijk door verloop van een jaar na het uitdrukkelijke schriftelijke en met redenen omklede protest.
11.4 De vorenstaande bepalingen gelden alleen voor zover er geen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van HUISGELUK of enig andere dwingend (consumenten) rechtelijke bepaling.

12. PRIVACY EN GEHEIMHOUDING
12.1 HUISGELUK is verplicht vertrouwelijk met jouw gegevens en documenten om te gaan. Daarnaast is zij verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Het is voor jou als opdrachtgever niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, adviezen of andere documenten opgesteld en/ of toegezonden door HUISGELUK met anderen te delen. De beschreven geheimhouding geldt ook na beëindiging van de overeenkomst.

12.2 INTELLECTUEEL EIGENDOM
HUISGELUK behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
12.3 Hierbij kan worden gedacht aan stukken, zoals adviezen, schetsen, ontwerpen, tekeningen, ramingen, rapporten, beeldmateriaal of andere documenten.
12.4 De stukken mogen voor eigen doeleinden worden gebruikt, maar niet zonder toestemming worden gekopieerd, openbaar gemaakt of op andere wijze aan derden worden getoond. Mocht je hiervoor toch toestemming gekregen dan ben je verplicht tot naamsvermelding zoals hierna wordt omschreven. Bijvoorbeeld ontwerp: HUISGELUK (www.huisgeluk.nl).
12.5 Ook mag je zonder toestemming van HUISGELUK geen wijzigingen in de stukken aanbrengen.
12.6 HUISGELUK mag de stukken gebruiken voor eigen promotie en publicaties, waaronder, maar niet alleen, website en blogs, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.
12.7 HUISGELUK mag licenties(gebruikersrechten) met betrekking tot de stukken aan andere partijen verlenen.
12.8 Het is voor jou als opdrachtgever, tenzij anders met elkaar afgesproken, niet toegestaan een sublicentie van jouw gebruikersrecht aan anderen te verlenen of jouw gebruikersrecht over te dragen. De stukken die HUISGELUK aan jou heeft toegestuurd, zijn dus in beginsel alleen voor jou als opdrachtgever bedoeld.
12.9 HUISGELUK is niet aansprakelijk voor door jou aangeleverde documenten die inbreuk maken op enig aan een ander toekomend recht, bijvoorbeeld een auteursrecht of enig ander recht van intellectueel eigendom. Jij garandeert als opdrachtgever dat de over te dragen rechten onbezwaard zijn en dat er geen rechten van anderen op rusten.
12.10 Als HUISGELUK toch aansprakelijk wordt gesteld, vanwege een inbreuk op de rechten van derden, dan vrijwaar jij HUISGELUK in en buiten rechte. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een situatie waarbij jij aan HUISGELUK een ontwerp geeft van een ander bedrijf en vraagt of HUISGELUK dit verder wil gebruiken in haar ontwerp. Jij hebt hiervoor geen toestemming gekregen van dit bedrijf. Dit bedrijf zou jou, maar ook HUISGELUK aan kunnen spreken op een “inbreuk op haar rechten” als HUISGELUK dit ontwerp zou gebruiken. Buiten rechte betekent een situatie waarbij HUISGELUK aansprakelijk wordt gesteld door een derde partij, zonder dat er een rechter aan te pas komt. Als HUISGELUK door een derde partij wordt aangesproken, dan behoor jij als opdrachtgever HUISGELUK bij te staan en alle acties te ondernemen welke van jou mogen worden verwacht.

12.11 ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
Wij kunnen door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Wij zijn tegenover elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet afleveren, vertraging bij aflevering, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie.
12.12 Ook zijn wij tegenover elkaar niet aansprakelijk voor het overbrengen van virussen, het niet of niet goed functioneren van telecommunicatienetwerk of andere benodigde middelen. We zullen er samen alles aan doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van het optreden van de voornoemde risico’s.

13. TOEPASSELIJK RECHT
13.1 Het Nederlands recht is van toepassing op alle juridische verhoudingen (rechtsbetrekkingen) waarbij HUISGELUK partij is. De rechter in de vestigingsplaats van HUISGELUK is alleen bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders bepaald.
13.2 Geschillen tussen opdrachtgever en HUISGELUK worden door HUISGELUK zoveel mogelijk in onderling overleg of via mediation opgelost. Leidt dit niet tot een oplossing, dan worden geschillen door HUISGELUK voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.